Algemene voorwaarden

Lees onderstaande Algemene voorwaarden door voordat je een aankoop doet bij Haarvriendelijk.

Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam
Haarvriendelijk

Adres
Gruttersdreef 621
7328 DX Apeldoorn

Kvk inschrijving
11061425

BTW-nummer
NL002034071B50

Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt

Onze klant is een cursist, opdrachtgever, koper of op een andere manier de wederpartij. Haarvriendelijk doet alleen zaken met bedrijven en niet met consumenten. Hierdoor is het consumentenrecht niet van toepassing, maar zuiver en alleen de onderstaande algemene voorwaarden voor de zakelijke afnemer. Mocht je als consument deel willen nemen aan e-learning of training van Haarvriendelijk, neem dan eerst telefonisch contact op met Haarvriendelijk via +31625338154 om de details van de geldende algemene voorwaarden te bespreken.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Zakelijke klant

Het e-learningsplatform De Haarvriendelijke Kapper is alleen opengesteld voor bestellingen door rechtspersonen. Dit betekent dat Haarvriendelijk alleen zakelijke klanten toelaat op het platform. Wanneer jij een bestelling doet op het platform van Haarvriendelijk verklaar je aan dit criterium te voldoen.

Termijn van de overeenkomst

Voordat de overeenkomst tot stand komt is er duidelijk voor welk termijn deze zal gelden, dit gaat over de toegang tot de theorie die gedeeld wordt op het platform van De Haarvriendelijke Kapper. Na de vooraf bepaalde termijn vervalt de toegang tot het platform en tot alle theoretische – digitale, audiovisuele, grafische, textuele maar niet beperkend tot voorgaande opsomming – materialen zoals video’s en lesmateriaal. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de trainingen die afgenomen zijn op het online leerplatform ‘De Haarvriendelijke Kapper’. De cursist is daarnaast zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de beschikbaar gestelde lesmaterialen.

Betaling via het platform

Betaling gaat via het platform De Haarvriendelijke Kapper. Na afrekening wordt er direct toegang gegeven tot de gekozen opleiding/cursus/training. Ook wordt er een bevestiging en factuur verstuurd. Dit kan even duren, het is belangrijk daarbij dat de ingevulde gegevens en het ingevulde mailadres klopt.

Herroepingsrecht geldt niet bij digitale diensten

Aankopen en bestellingen op het e-learningsplatform van De Haarvriendelijke Kapper kunnen niet ontbonden worden. Er bestaat geen bedenktermijn of recht van retour. Alle bestellingen zijn onherroepelijk.
Nadat de bestelling en betaling is gedaan krijg je namelijk direct toegang tot het platform De Haarvriendelijke Kapper. Ontbinding van de overeenkomst is niet meer mogelijk en bij het bestellen en betalen van de gekozen opleiding, cursus of training ga je akkoord met het afzien van de afkoelingsperiode.

Persoonsgebonden toegang tot het platform

De online toegang tot het platform is persoonsgebonden. De inhoud van de cursus en de inloggegevens mogen nimmer met derden gedeeld worden, ook niet aan medewerkers of collega’s. Wanneer dit vermoeden bestaat mag Haarvriendelijk de toegang tot het e-learningsplatform blokkeren.
Wanneer een onderneming gebruik wenst te maken van het e-learningsplatform voor meerdere personen dient hiervoor eerst contact opgenomen te worden met Haarvriendelijk. Toegang tot het platform is tijdsgebonden, in de productbeschrijving wordt duidelijk aangegeven hoeveel maanden er toegang zal zijn tot het platform.
Het online aanbod op het platform kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd. Wijzigingen geven geen recht op schadevergoeding en/of restitutie van het reeds betaalde.

Voorbehoud

Haarvriendelijk gaat een inspanningsverplichting aan om de informatie en de diensten op de website te leveren naar beste vermogen. De overeenkomst is geen resultaatsverbintenis. De opdrachtgever erkent dat:

  • Het technisch onmogelijk is om een website of platform 100 procent foutloos aan te leveren
  • Eventuele fouten en storingen kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een onderdeel op het platform
  • Informatie op de website onvoldoende nauwkeurig kan zijn en typefouten kan bevatten
  • De werking van het platform nadelig beïnvloed kan worden door externe omstandigheden zoals internetverbindingen en netwerkproblemen

Deze inspanningsverplichting geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat. Er wordt een cursus aangeboden die samengesteld is naar het beste inzicht, kennis en kunde van Haarvriendelijk. Haarvriendelijk geeft geen garanties van het resultaat na de cursus. De afnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het volgen van de theorie, Haarvriendelijk kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor de voortgang van het leerproces. Bij het volgen van deze trajecten wordt zelfsturing verwacht van de afnemer. Haarvriendelijk kan daarin ondersteunend zijn, maar daar moet de afnemer zelf actief om vragen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk om de Inlogaccounts te beheren. In geval van uitdiensttreding van medewerkers, dient toegang tot het e-learningsplatform te worden ontzegd, in het bijzonder door het stopzetten van het Inlogaccount.

De verplichting van het betalen van vergoedingen door de opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van het e-learningsplatform en de online live contacmomenten. De opdrachtgever/cursist/klant heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.
Haarvriendelijk kan de website en cursus (tijdelijk) buiten gebruik stellen of de toegang tot de cursus tijdelijk beperken wanneer dit noodzakelijk of onoverkomelijk is, bijvoorbeeld wegens onderhoud. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding of restitutie van het reeds betaalde.

Haarvriendelijk zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang van de website en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen bij problemen. Haarvriendelijk heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing op de website deze tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn ten opzichte van de bezoekers. Hier zal altijd over gecommuniceerd worden. Klachten over storingen kunnen per mail worden doorgegeven, echter op zat-, zon- en feestdagen is het niet mogelijk om hier direct actie op te ondernemen.

Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op door Haarvriendelijk uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Haarvriendelijk, tenzij dit auteursrecht middels een overeenkomst en betaling is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Kapperscursussen Haarvriendelijk mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen uit (digitaal of niet) lesmateriaal, e-books en verstrekte documenten van Haarvriendelijk. Haarvriendelijk heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Op alle informatie die te zien is op het e-learningsplatform van De Haarvriendelijke Kapper, in de cursussen, digitale producten en diensten, lesmateriaal rust dit auteursrecht/intellectueel eigendomsrecht. Hiervan is Haarvriendelijk de rechthebbende. Dit betekent dat alle op het e-learningsplatform of in de training, e-learning of cursus getoonde informatie in welke vorm dan ook (afbeeldingen, teksten of video’s) niet zonder voorafgaande toestemming van Haarvriendelijk worden getoond aan derden, verveelvoudigd of openbaar gemaakt of op een andere manier verspreid worden. Ook binnen de werksfeer – zoals collega’s en medewerkers – mag er geen sprake van zijn dat er op een manier informatie onderling gedeeld wordt zonder nadrukkelijk toestemming van Haarvriendelijk.
Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is zal de toegang tot het e-learningsplatform worden geblokkeerd en is Haarvriendelijke gerechtigd haar schade te verhalen op de afnemer/cursist.

De opdrachtgever/cursist/klant mag geen soortgelijke dienst of product aanbieden of op de markt brengen wanneer er als klant van Haarvriendelijk een soortgelijke dienst of opleiding/training/cursus is afgenomen bij Haarvriendelijk waarmee in de toekomst mee wordt geconcurreerd.

Wanneer de opdrachtgever/cursist/klant toch een concurrerende dienst of product aanbiedt, mag Haarvriendelijk, naast het recht op schadevergoeding, een boete in rekening brengen van €25.000,-, en €1000,- voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, met een maximum van €150.000,-.

Aansprakelijkheid

De informatie op/in onze platform/website/e-book/filmpjes/afbeeldingen is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.

De werking van de door ons gebruikte diagnose- en therapiemethoden als mede de door ons gegeven tips en adviezen zijn niet wetenschappelijk bewezen. Alle door ons gestelde (medische) claims en gestelde gezondheidsvoordelen berusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaring die we hebben gehad met onze cliënten in combinatie met deze diagnose en therapiemethoden en of tips en adviezen.

Scroll naar boven